...

.user.ini – Zmiana PHP Time Limit przy użyciu pliku .user.ini lub .htaccess

Ustawienie max_execution_time = 300 pozwala na dłuższe wykonanie skryptu PHP, co jest przydatne przy skomplikowanych operacjach, które wymagają więcej czasu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.